תנאי שימוש באתר

1. מבוא

1.1 GVAOT / גבעות פיננסיים (להלן: “החברה”) מספקת שירותי ייעוץ וליווי פיננסי שונים בלבד, כמפורט להן, בין היתר, באמצעות אתר החברה בכתובת www.gvaot.co.il (להלן: “האתר”).

1.2. תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של שירותי החברה שתתבצע באתר, באמצעות הטלפון ו/או בכל אופן אחר. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או באמצעים אחרים של שירותי החברה וכן כל שימוש אחר באתר, מהווה אישור והסכמה של המשתמש ו/או הרוכש ו/או הלקוח (להלן: “הלקוח”) לתנאי תקנון זה (להלן: “התקנון”).

1.3. תקנון זה מהווה הסכם בין הלקוח לבין החברה. הלקוח מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן. ככל שעשה הלקוח שימוש באתר ו/או בשירותי החברה (לרבות אם לא קרא את התקנון), הדבר מהווה הסכמה מלאה ומפורשת לכל האמור בו.

1.4. לחברה שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. על כן, על הלקוח לקרוא את התקנון בכל פעם שהינו משתמש באתר. המשך השימוש של הלקוח באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמה לתנאי השימוש לאחר ששונו.

1.5. החברה תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה ע”פ תקנון זה לידי אדם ו/או חברה אחרת לפי שיקול דעתה המוחלט. הלקוח אינו רשאי להעביר את הזכויות ו/או החובות ע”פ תקנון זה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

1.6. אם הוראה כלשהי בתקנון זה תימצא ע”י ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות התקנון ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.

1.7. הימנעות החברה מלאכוף את חובות הלקוח לפי תקנון ו/או תנאי התקשרות אחרים, כולן או מקצתן, לא תיחשב כויתור על קיום החובות כאמור והיא לא תמנע מהחברה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.

1.8. על הסכם זה יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל והוא יפורש באופן בלעדי לדיני מדינת ישראל. מוסכם על הצדדים כי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבית משפט המוסמך באישור בשיפוט תל אביב בלבד.

1.9. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הלקוח יהיה כפוף למדיניות הפרטיות המפורטת בקישור הבא: https://www.gvaot.co.il/מדיניות-פרטיות/.

1.10. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

1.11. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. השירותים

2.1. החברה עובדת בשיתוף עם חברות אשר נותנות שירותי ייעוץ וליווי פיננסי בלבד. גבעות פיננסיים ו/או החברות אינם הגוף ו/או הגורם ו/או המממן ו/או החברה אשר נותן את ההלוואות. אנו עובדים מול סוכני ביטוח אשר מבצעים את ההתקשרות אל מול חברות הביטוח אשר הן הגוף המממן. (להלן ולעיל: “השירותים”).

2.2. השירותים מוענקים כפי שהם ( as-is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח ו/או לשימוש מסוים.

2.3. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי, להוסיף, לגרוע, להגביל, לשנות, לתקן, לבטל ו/או להשעות את השירותים הניתנים על ידה ו/או כל חלק מהם, מבלי שהדבר יקים ללקוח עילת תביעה כלשהי.

2.4. החברה עושה כל מאמץ לספק ללקוח שירות באיכות הטובה ביותר, עם זאת, השירותים שמספקת החברה עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתוכנה, בחומרה, בקווי תקשורת ו/או בתשתיות הפיזיות של החברה, לרבות הפרעות ו/או הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.

3. חשבונות ותשלומים

3.1. הלקוח מתחייב לשלם את את התשלומים להם יידרש בגין השירותים אשר יסופקו לו ע”י החברה במלואם ובמועדם. אי ביצוע תשלום כאמור יקנה לחברה את הזכות להשעות ו/או להפסיק את מתן השירותים ללקוח לאלתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה. הלקוח יחויב בגין כל העלויות הישירות אשר ינבעו מביטול ההשעיה כאמור, וכן בדמי טיפול בסך של 200 ש”ח לפני מע”מ לכל שעת עבודה.

3.2. המחיר עבור השירותים המסופקים ע”י החברה מפורסם באתר / יינתן בשיחה טלפונית ומתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

3.3. לקוח רשאי לבטל את השירותים הניתנים לו ע”י החברה בכל עת ע”י מתן הודעה בכתב, על ההודעה לכלול שם מלא של הלקוח, השירות אותו מבקש הלקוח לבטל, ח.פ. / ת.ז. /ע.מ. ואמצעי תשלום איתו משלם הלקוח על השירות. למען הסר ספק, יובהר כי ביטול ההתקשרות ע”י הלקוח כאמור, לא יקנה ללקוח זכות להחזר כספי כלשהו.

3.4. הלקוח רשאי לערער בכתב על נכונות חשבון שנשלח אליו בתוך 30 יום מיום קבלת החשבון בידיו. ערעור על נכונות החשבון אינו מעכב את התשלום. במקרה שהערעור יימצא מוצדק, תשיב החברה ללקוח את התשלום העודף. הלקוח מסכים כי הרשומות של החברה בדבר צריכת השירותים על ידיו, יהוו ראיה מכערת לעניין התשלום עבור אותם השירותים.

3.5. לחברה שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, גם אם רכש בעבר מוצרים באמצעות האתר. בין היתר, זכות זו תעמוד לחברה בכל אחד מהמקרים הבאים (מובהר כי אי נקיטת אמצעי הגבלה ו/או ביטול מצד החברה כאמור, על אף שעומדת לה זכות לעשות כן, לא ייחשבו כויתור על איזו מזכויותיה):

3.5.1. בעת ההרשמה לאתר האינטרנט של החברה, הלקוח מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או פרטים שאינם נכונים.

3.5.2. ביצוע רכישה ו/או כוונה לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי הלקוח המחזיק בו.

3.5.3. עשיית שימוש ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט של החברה לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי עפ”י כל דין ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה.

3.5.4. ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או פוגעים בחברה ו/או באתר האינטרנט ו/או במי מטעמה של החברה, לרבות בלקוחותיה ו/או בספקיה של החברה.

3.5.5. במקרה בו ללקוח קיים חוב לחברה, לרבות חוב הנובע מרכישה ו/או מהזמנת מוצרים באחד מאתרי האינטרנט של החברה והלקוח לא פרע את חובו על אף שהגיע מועד פירעונו.

3.6. החברה תספק ללקוח חשבונית מס / קבלה כנגד קבלת תשלום בפועל. הלקוח מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני כתחליף לחשבוניות מודפסות.

4. קניין רוחני

4.1. כל זכויות הקניין הרוחני של החברה, האתר והשירותים הניתנים ע”י החברה, לרבות פטנטים, העיצוב הגרפי, שיטות המכירה, כתובות האתר, קוד המקור של האתר, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי מוצרי החברה, וכן כל פרט הקשור בהפעלתו, הינם רכושה וקניינה הבלעדיים של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו לחברה רישיון שימוש בהם.

4.2. אין להעתיק, לשכפל, לשווק, להפיץ, לתרגם, למכור, לשנות או לפרסם מידע כלשהו מהאתר, שרתי החברה ובסיסי הנתונים שלה (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת מוצרים וכיו”ב). יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, שרתי החברה ובסיסי הנתונים שלה, הצגת האתר באמצעות Iframe, גלויה או סמויה, באופן מסחרי ו/או פרטי.

4.3. התכנים והמידע אשר יועלו לשרתי החברה ע”י הלקוח הינם קניינו הבלעדי של הלקוח, אולם, הלקוח נותן לחברה הרשאה לעשות בתכנים אלו כל פעולה הדרושה לשם מתן השירותים, לרבות העתקה לצורכי גיבוי, הטמנה (Cache) וכל פעולה אחרת שתהיה נחוצה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.4. אין באמור בסעיפים הנ”ל כדי לגרוע מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויותיה של החברה בקניינה הרוחני.

5. מידע ואבטחת מידע

5.1. כל נתון ו/או מידע של הלקוח המאוחסן על שרתי החברה הינו באחריותו המלאה של הלקוח. הלקוח אחראי לתקינותו ושלמותו של המידע והנתונים שלו ולגיבוי תקין. החברה אינה אחראית להמצאות המידע, תקינותו, או שלמותו, ואינה אחראית לאובדנו בשום מקרה.

5.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף הקודם, החברה נוקטת באמצעי הגנה שמטרתם לאבטח את המידע באתר. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות ו/או חדירה ו/או השחתה ו/או מחיקה של נתונים ו/או לחשיפת מידע ו/או לשיבושים ו/או הפרעות לפעילות האתר ו/או שרתי החברה. במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה, לא תהיינה ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעולהל להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין ע”י הצד השלישי.

5.3. הלקוח מתחייב כי לא יבצע ולא יסייע לבצע בכל אופן שהוא לכל פעולה שמטרתה לחדור שלא כדין לשרתי החברה ו/או לאתר האינטרנט של החברה ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשוב אלה, לפצח את מערכות האבטחה ו/או ההצפנה. הלקוח יישא בכל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן ו/או נזק עקיף שייגרמו לחברה ו/או ללקוחותיה כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הגנה מתאימים. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית למחיקה ו/או הסרת כל מידע לאחר סיום ההתקשרות עם הלקוח.

5.4. כל המידע והתכנים אשר יועלו ע”י הלקוח לשרתי החברה לא יועברו ו/או ייחשפו לאף צד שלישי כלשהו למעט:
5.4.1. ע”פ בקשתו של הלקוח בכתב בלבד.
5.4.2. לצורך מתן השירותים אשר הוזמנו ע”י הלקוח מהחברה או מי מטעמה.
5.4.3. לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך ע”פ דין או ע”פ צו שיפוטי.

6. שימוש נאות וחוקי באתר ובשירותי החברה

6.1. הלקוח מתחייב לעשות שימוש באתר ובשירותי החברה באופן חוקי ובהתאם לתקנון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות הדין, הלקוח לא יעשה כל שימוש לצורך אף אחד מאלה:
6.1.1. שימוש לרעה במשאבי החברה ושרתיה וכן בזכויות אשר ניתנו ללקוח במסגרת מתן השירותים.
6.1.2. העלאה ופרסום של תכנים המפרים זכויות אדם כגון: אפליה מחמת מין, גזע, דת, לאום מוצא וכדומה, חומר פורנוגרפי ,זנות, הימורים אסורים, שימוש בסמים מסוכנים, לרבות קישורים לאתרים הכוללים תכנים כגון אלו.
6.1.3. פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע.
6.1.4. העלאה ופרסום של כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע בזכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני של אחרים; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוסים), לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכיוצ”ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים.
6.1.5. הפצה אסורה של דוא”ל (דואר זבל / ספאם) ו/או משלוח כמות גדולה של אימליים.
6.1.6. התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי.
6.1.7. שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות “וירוס”, “סוס טרויאני”, “רוגלה”, או כל אמצעי אחר כיוצא באלה, לרבות בניגוד לחוק המחשבים, תשנ”ה -1995 וכן גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים.
6.1.8. פעולה המפרה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם.
6.1.9. הלקוח מתחייב לפקח על התכנים המועלים על שרתי החברה במסגרת מתן השירותים הניתנים לו, על ידו ו/או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלה. יובהר כי החברה אינה מקיימת פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה הלקוח.
6.1.10. במקרה של חשש להפרת הוראות אלה ע”י הלקוח, החברה תהא רשאית להשעות ו/או לבטל את השירותים ללקוח. כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לחברה בהתאם לכל דין ו/או הסכם.
6.1.11. פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה, של אדם אחר, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים.
6.1.12. אין לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר האינטרנט ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעולות האסורות לפי תקנון זה ו/או על פי כל דין.

7. אמצעי תשלום

7.1. התשלום עבור רכישת השירותים יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק על ידי חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל על פי דין ובכפוף לתנאי חברת כרטיס האשראי הרלוונטי ו/או באמצעות העברה בנקאית. מובהר כי לא יבוצעו תשלומים באמצעות כרטיס מגנטי נטען ו/או שובר מתנה ו/או כל אמצעי תשלום אחר.
7.2. יובהר כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לעריכת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי על ידי חברת כרטיס האשראי וכן בכפוף לקבלת אישור מחברת כרטיס האשראי עבור השירות אשר הלקוח הזמין.
7.3. במקרה בו לא נתקבל אישור מחברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, הזמנתו לא תבוצע וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
7.4. לחברה שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות בכל עת את אמצעי התשלום ו/או להתיר ו/או לאסור שימוש באמצעי תשלום נוסף לצורך הרכישה. מבלי לפגוע מכלליות האמור, ככל שהחברה התירה שימוש באמצעי תשלום נוסף וככל שנעשה על ידי הלקוח שימוש בקופוני רכישה או בשוברי מתנה, הרי שבכל רכישה לא יוכל הלקוח לעשות שימוש בקופון רכישה או בשובר מתנה.

8. מבצעים והנחות

8.1. החברה תהיה רשאית להחליט מפעם לפעם ובהתאם לשיקול דעתה כי שירות מסוים יוצע למכירה במחיר מוזל ו/או בהנחה ו/או במסגרת מבצע ו/או הטבה מסוימת בעת רכישת השירות (להלן: “המבצע”).

8.2. החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות, את המבצע שייערך וזאת בכל עת לפי החלטתה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי ללקוח, לשנות, בכל עת, את המוצרים הנכללים במבצע שייערך ו/או לא לערוך כלל מבצעים.

8.3. המבצע שייערך באתר האינטרנט יהיה בתוקף עד לתום המועד שייקבע לתקופתו (להלן-“מועד הסיום”), ככל שנקבע מועד הסיום, או עד לגמר המלאי – לפי המוקדם מבין השניים. ככל שלא נקבע מועד הסיום, יהיה מועד סיום המבצע שייערך לפי החלטת החברה וכאשר תחליט החברה לסיימו, לא תצטרך לתת הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי ללקוח וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

8.4. מובהר כי כל שינוי בפרטי ההזמנה, יגרור לאחריו בדיקה מחודשת ביחס לזכאותו של הלקוח ליהנות מהמבצע שייערך.

9. אחריות ושיפוי

9.1. בהמשך לכל האמור בסעיף השירותים, הצדדים מסכימים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, שייגרם ללקוח או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו במקרה של תקלה כלשהי ו/או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל, לרבות אובדן מידע מכל סוג, עיכוב במשלוח ו/או קבלת מידע, הגעת מידע שלא ליעדו ו/או שיבוש במידע. הגבלת אחריות זו תחול גם בנוגע לכל נזק שייגרם ללקוח ו/או צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח ו/או מי מטעמו.

9.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהוא, אחריותה של החברה ו/או כל מי מטעמה, לכל הקשור למתן השירותים הניתנים על ידה, מוגבלת לעלות השירות אשר נרכש ע”י הלקוח.

9.3. הלקוח מתחייב לשפות את החברה על כל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה, לרבות כל טענה ו/או תביעה של צד שלישי בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאותף כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הלקוח בקשר לשירותים הניתנים לו ע”י החברה, לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות הלקוח ע”פ תקנון זה ו/או הפרת הוראות כל דין, ולרבות תביעות בגין הפרה של זכויות קניין רוחני.

9.4. השירות באתר האינטרנט ניתן כפי שהוא (as-is) והלקוח ו/או המשתמש באתר ו/או מי מטעמם מאשר כי אין לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור לתכונות האתר ו/או השירות הניתן על פיו, מאפייניו, מגבלותיו או אי התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

9.4. החברה נוקטת באמצעי זהירות על מנת לשמור ולהבטיח, ככל שניתן, על סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח בעת השארת פרטים באתר האינטרנט. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מן וסוג שהוא, בין אם עקיף ובין אם ישיר, העלול להיגרם ללקוח ו/או מי מטעמו במקרה בו המידע שנמסר לחברה אבד ו/או נעשה בו שימוש שלא מתוך הרשאה של הלקוח ו/או החברה ו/או מי מטעמה ו/או כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בידיעתה.

9.5. באתר האינטרנט ייתכן ויוצג מידע מסחרי – פרסומי ו/או קישורים המובילים לאתרי אינטרנט שונים ו/או למידע מסחרי – פרסומי שמקורו יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים שונים (להלן – “המידע המסחרי”). החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא למידע המסחרי, לרבות אמינותו, נכונותו, תכניו, דיוקו, תקינותו וכו’ ו/או לנזקים מכל מן וסוג שהוא עקיפים ו/או ישירים העלולים להיגרם ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהיחשפות ו/או הסתמכות על המידע המסחרי.

10. ביטול והחזרים

10.1. החברה שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת. החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח במקרה שהחברה תממש את זכות הביטול המוקנית לה. באם ביטול השירות הינה בשל אי קיום סעיף מסעיפי תקנון זה, הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח יישא בכל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה מההפרה של תקנון החברה.

10.2. הלקוח יכול לבטל את חשבונו בכל עת שיבחר. ההתחייבות הינה בהתאם להסכם השירות. החזר יחסי לא יינתן במקרה שהלקוח החליט לבטל את השירות בטרם הסתיימה התקופה בגינה שילם. בקשה לביטול שירות מחייבת הגשתה באימייל או בכתב ובצירוף הפרטים הבאים: שם מלא של הלקוח, ח.פ./ת.ז./ע.מ. וארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום. במקרה של חברה בע”מ ישנה חובת העברת המסמך על גבי נייר מכתבים ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה החתימה בחברה.